EURO FLEET SERVIS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Provozovna: Hradecká 1104, Jičín 50601 IČ 03558461, DIČ CZ699006441, zapsaná v OR vedeného u MS v Praze oddíl C, vložka 233546, Mobil +420 737 173 136, mail: info@acjcaravan.cz

 

Všeobecné smluvní podmínky

pro pronájem obytného vozidla a obytného přívěsu

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu uzavřené mezi společností EURO FLEET SERVIS s.r.o. jakožto pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou jakožto nájemcem, upravující vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu obytného vozidla/přívěsu.
 1. V případě rozporu nájemní smlouvy a VOP nebo ceníku má přednost znění nájemní smlouvy.
 1. Internetové stránky pronajímatele jsou: acjcaravan.cz (dále jen internetové stránky).
 1. Provozovna pronajímatele, resp. provozovna půjčovny, se nachází na adrese Hradecká 1104, Jičín, 506 01 (dále jen „provozovna“).
 1. Pracovní doba provozovny je stanovena od pondělí do pátku od 08.00hod do 17.00hod a v sobotu individuálně po dohodě s pronajímatelem; vozidla se vyzvedávají i vracejí v pracovní době v provozovně.
 1. Vozidlem se pro účely pronájmu rozumí jak obytné vozidlo, tak obytný přívěs.

Nájemce

 1. Nájemce fyzická osoba, nebo zástupce právnické osoby, který bude zároveň řidičem vozidla, musí k prvému dni nájmu dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu minimálně 3 let.
 1. Vozidlo je oprávněn/povinen řídit pouze nájemce, v případě právnické osoby její zástupce sjednávající nájemní smlouvu. 
 1. Při sjednávání nájemní smlouvy nájemce předloží:
  • fyzická osoba nepodnikatel: občanský průkaz, řidičský průkaz;
  • fyzická osoba podnikatel: občanský průkaz, řidičský průkaz, živnostenské oprávnění a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty;
  • právnická osoba: platný výpis z obchodního rejstříku a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty; její statutární orgán předloží občanský průkaz a řidičský průkaz; její zástupce nebo zaměstnanec předloží občanský průkaz, řidičský průkaz a dále také plnou moc k uzavření nájemní smlouvy s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.
 1. Pronajímatel může žádat předložení dalších dokladů a listin, zejména jedná-li se o nájemce s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR.
 1. Nájemce (nebo osoba jednající za nájemce v případě právnické osoby) uzavřením nájemní smlouvy souhlasí s pořízením fotokopií jím předložených dokladů a listin.

Cenové a platební podmínky

 1. Po rezervaci vozidla nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy nájemného (až do výše celého nájemného), kterou je povinen zaplatit do 2 pracovních dnů od jejího odeslání pronajímatelem. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů (počítaných od jejího odeslání pronajímatelem nájemci) zpět pronajímateli. V případě, že by počátek nájmu měl nastat dříve než 2 pracovní dny po vystavení proforma faktury, musí být záloha uhrazena a nájemní smlouva uzavřena nejpozději před počátkem nájmu. Až do úplného zaplacení zálohy a doručení nájemcem podepsané nájemní smlouvy pronajímateli je pronajímatel oprávněn proces rezervace kdykoli a bez náhrady zrušit.
 1. Výše nájemného je stanoveno ceníkem pronajímatele zveřejněném na internetových stránkách pronajímatele, případně sjednáno v nájemní smlouvě. Vedle nájemného se nájemce zavazuje a je povinen zaplatit poplatky stanovené níže v čl. III.VOP.
 1. Nájemné zahrnuje užívání
  • vybavení vozidla specifikovaného v předávacím protokolu,
  • platné dálniční známky pro Českou republiku na celou dobu trvání nájmu,
  • 1x Pb láhev a WC chemii, případně v jiném množství dle předávacího protokolu.
 1. Nájemné dále zahrnuje limit ujetých kilometrů:
  • při době trvání nájmu do 13 dnů je limit 300km/den,
  • při době trvání nájmu od 14 do 20dní je limit 350km/den,
  • při době trvání nájmu nad 21 dní je limit neomezený. 
 1. Za každý km ujetý nad stanovený limit se nájemné zvyšuje o 6,-Kč+dph a bude doúčtováno po skončení doby trvání nájmu nebo po vrácení vozidla pronajímateli.
 1. V případě vrácení vozidla před sjednanou dobou skončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.
 1. Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy zaplacením odstupného (storno poplatku), pokud tak učiní nejpozději v den sjednaný jako začátek nájmu, s tím, že je povinen zaplatit odstupné takto: při odstoupení v době 60 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 10% sjednaného nájemného, při odstoupení v době 60 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30% sjednaného nájemného, při odstoupení v době 30 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 50% sjednaného nájemného, při odstoupení 7 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 100% sjednaného nájemného. V případě odstoupení od smlouvy pronajímatel započítá storno poplatek v příslušné výši na zaplacené nájemné/zálohu na nájemné a případný rozdíl nájemci vrátí do 10 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy ze strany nájemce.
 1. V případě, že nájemce od nájemní smlouvy neodstoupí a k převzetí vozidla se nedostaví ve sjednaný den a hodinu, popř. nesplní podmínky pro převzetí vozidla, je povinen zaplatit 100% nájemného. Nájemní smlouva v takovém případě končí ve 20.00hod dne, který je sjednán jako prvý den nájmu, a pronajímatel je oprávněn vozidlo pronajmout jinému nájemci.
 1. Poplatek za přistavení a odvoz přívěsu činí 16,-Kč/km (bez DPH).
 1. Poplatek za vrácení neuklizeného nebo nevyčištěného vozidla činí dle rozsahu částku 1.000,-Kč – 3.000,-Kč (vč. dph). Konkrétní částku stanoví pronajímatel.
 1. Poplatek za vrácení extrémně znečištěného vozidla (zejm. znečištění olejem, asfaltem, barvami, zápachem, zjištěnou přítomností zvířete apod.) je pronajímatel oprávněn stanovit individuálně podle skutečně vynaložených nákladů na vyčištění. Poplatek za znečištění vozidla kouřem či přítomností zvířete bez ohledu na výše uvedené činí vždy nejméně 50.000,-Kč.
 1. Poplatek za nevylité chemické WC nebo nevypuštěnou odpadní nádrž činí 2000,- Kč (vč. dph).
 1. Poplatek za vrácení vozidla bez plné nádrže PHM činí 300,-Kč plus cena PHM doplněných do vozidla Pronajímatelem po převzetí vozidla od nájemce.
 1. Poplatek za vyzvednutí nebo vrácení mimo pracovní dobu činí 1.500,-Kč.
 1. Poplatek za ztrátu/nepředání při vrácení vozidla/ klíčů, nebo osvědčení o registraci vozidla, nebo zelené karty, nebo servisní knížky nebo ostatní dokumentace činí až 5000,- Kč za každou ztracenou položku, resp. položku, kterou nájemce pronajímateli při vrácení vozidla nepředal. Konkrétní částku stanoví pronajímatel.
 1. Poplatek za ztrátu lékárničky či hasicího přístroje či jejich vrácení v použitém (nikoli úplném a řádném stavu) činí 1.500,-Kč.
 1. Pokud by na základě dohody s pronajímatelem došlo k prodloužení sjednané doby nájmu, je doplatek nájemného za dny, o které byla doba nájmu prodloužena, splatný nejpozději ke dni ukončení doby trvání nájmu nebo při předání vozidla.
 1. V případě, že z důvodu epidemiologické situace v České republice dojde po uzavření nájemní smlouvy příslušným opatřením/nařízením/usnesením vlády ČR/ příslušného ministerstva/Poslanecké sněmovny/Senátu ČR) k omezení pohybu osob a zároveň toto omezení bude platné k prvému dni sjednané doby nájmu,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V takovém případě pronajímatel vrátí nájemce 100% ze zaplaceného nájemného/zálohy na nájemné. Žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu škody. V případě, že však k omezení pohybu osob dojde v průběhu trvání nájmu, zaplacené nájemné/záloha na nájemné se nevrací.

Převzetí vozidla

 1. Podmínkou pro předání vozidla nájemci je plně uhrazené nájemné, uzavřená nájemní smlouva a splnění ostatních podmínek dle nájemní smlouvy a VOP.
 1. Pronajímatel předá nájemci ve sjednaném čase ve své provozovně vozidlo v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na pozemních komunikacích, umyté, uklizené a vyčištěné, s plnými PB lahvemi a s chemikáliemi pro WC, s plnou nádrží pro vodu, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou, operativním návodem k vozidlu a pokyny pro užívání zařízení umístěných ve vozidle. Obytné vozidlo je předáváno s plnou nádrží na PHM.
 1. Pronajímatel poučí nájemce o umístění jednotlivých zařízení ve vozidle, vysvětlí mu jejich funkci a způsob užívání.
 1. Zařízeními ve vozidle se rozumí zejména zařízení tvořící systém čisté vody vč. napuštění a systém odpadní vody vč. vypouštění, topení a chlazení, ohřev užitkové vody, systém PB lahví a jejich propojení se sporákem a s lednicí, chemické WC.
 1. Pronajímatel rovněž sdělí nájemci pořizovací cenu vozidla.
 1. O převzetí vozidla sepíší pronajímatel a nájemce protokol.
 1. Podpisem protokolu stvrzuje nájemce, že mu byly poskytnuty veškeré informace nutné pro správné používání vozidla a zařízení v něm, jakož i pro jejich řádnou údržbu.
 1. Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli k zajištění svých budoucích závazků souvisejících s nájmem vozidla částku 30.000,- Kč za každé pronajaté obytné vozidlo a částku 20.000,- Kč za každý pronajatý obytný přívěs (kauce). Pronajímatel je oprávněn použít kauci na úhradu svých pohledávek za nájemcem, zejména na případné škody nekryté havarijním pojištěním či jiné škody v souvislosti s nájemním vztahem, na spoluúčast havarijního pojištění, na náhradu za znečištění či poškození interiéru, na náhradu poškození nebo ztráty příslušenství vozidla, poplatky dle čl. II. VOP, smluvní pokuty dle čl. IX. VOP apod.). Pronajímatel vrátí nájemci kauci, resp. její nespotřebovanou část, ihned poté, co budou vyčísleny a vypořádány všechny jeho pohledávky za nájemcem, nestanoví-li VOP jinak. V případě, že složená kauce nestačí na zaplacení pohledávek pronajímatele za nájemcem, jak je uvedeno výše, je nájemce povinen rozdíl pronajímateli doplatit do 5 pracovních dnů. Při poškození vozu (pojistné události) se kauce, resp. její nespotřebovaná část, vrací až po ukončení pojistné události pojišťovnou.
 1. Pokud si v areálu pronajímatele nechá nájemce zdarma zaparkované svoje osobní vozidlo, pronajímatel neodpovídá za jakékoliv případné způsobené škody vč. živelných pohrom. Pronajímatel výslovně upozorňuje, že areál pronajímatele není střežen bezpečnostním systémem ani jinak.

Doba nájmu

 1. Minimální délka nájmu je v období června-září 7 (sedm) dní, v období říjen-květen 3 (tři) dny.
 1. Nájem se sjednává vždy na dobu určitou s tím, že začátek a konec doby nájmu je určen dnem a hodinou. Převzetí a předání vozidla zabere cca 60 – 90 minut s tím, že doba potřebná pro předání při skončení nájmu se zahrnuje do doby nájmu.
 1. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel pronajímá vozidlo jako podnikatel za účelem dosažení zisku a má zvláštní zájem na včasném vrácení vozidla, neboť je smluvně zavázán pronajmout vozidlo po skončení jednoho nájmu dalším nájemcům. Užívání vozidla nájemcem po termínu, který byl sjednán jako den skončení nájmu, může proto být považováno za úmyslný trestný čin s cílem poškodit pronajímatele. Pronajímatel upozorňuje, že je proto oprávněn věc neprodleně předat k vyřízení orgánům činným v trestním řízení.

Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě technických problémů vozidla (zejm. dojde-li k nim u předchozího nájemce), nebo poškození vozidla (zejm. totální havárie, ale i jiné poškození mající vliv na způsobilost vozidla k řádnému nájmu), odcizení vozidla, servisních akcí od výrobce nebo vyšší moci (povodeň, kroupy, válečný konflikt, zdravotní epidemie), poskytnout nájemci náhradní vozidlo, odpovídající počtu osob na jízdu a spaní a dle řidičského oprávnění; uvedené ujednání nemá vliv na výši nájemného.
 1. V případě, že pronajímatel nebude mít pro nájemce náhradní vozidlo dle čl. VI.1VOP, je oprávněn od nájemní smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě pronajímatel vrátí nájemci celou zaplacenou zálohu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na jakékoli jiné plnění.
 1. Po dobu trvání nájemní smlouvy je pronajímatel povinen poskytovat nájemci na jeho výzvu podporu spočívající v pokynech k zajištění opravy vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie.
 1. Pronajímatel má ohledně vozidel sjednáno havarijní pojištění pro případ vzniku pojistné události na nich v důsledku havárie, živelní události, nárazu zvířete, odcizení vozidla nebo jeho části s obvyklými výlukami. Při uplatňování škody u pojišťovny pronajímatelem je nájemce povinen poskytnout pronajímateli účinnou součinnost. U každé škodní události, u které pojišťovna uhradí pronajímateli pojistné plnění v plné výši minus spoluúčast, zaplatí nájemce pronajímateli vždy pouze 10% kalkulované ceny opravy, nejméně však 10.000,- Kč. V případě, že pojišťovna pronajímateli pojistné plnění neuhradí v plné výši mínus spoluúčast (např. z důvodu výluky pojištění), zaplatí nájemce celou částku kalkulované opravy vozidla, případně poníženou o částečné plnění ze strany pojišťovny.
 1. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla, jakož i při jiných poškozeních dle pojistné smlouvy pronajímatele. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Uvedené výluky jsou vždy uvedeny ke každému vozidlu na internetových stránkách pronajímatele.
 1. Způsobí-li po dobu trvání nájmu škodu na vozidle třetí osoba, pronajímatel neuplatní u své pojišťovny nárok na pojistné plnění z titulu havarijního pojištění, pokud mu bude škoda zcela nahrazena pojišťovnou této třetí osoby v přiměřené době od vzniku pojistné události. Aby se tak stalo, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli účinnou součinnost, kromě jiného také předáním relevantních listin a informací, které si nájemce za tímto účelem opatřil v místě, kde ke škodě došlo (např. policejní protokol o dopravní nehodě, název pojišťovny odpovědné osoby, kopii ohlášení pojistné události pojišťovně odpovědné osoby, číslo pojistné události u této pojišťovny, úplnou identifikaci odpovědné osoby, apod.).
 1. Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, poškození a ztrátu.
 1. V případě jakékoliv škody na vozidle způsobené nájemcem (nebo osobami, kterým nájemce umožnil užívání; nebo třetími osobami při porušení čl. VII.6 VOP), která vozidlo vyřadí z provozu na dobu delší než 3 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, která v této souvislosti pronajímateli vznikla.

 

Práva a povinnosti nájemce

 1. Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, poškození a ztrátu.
 1. Nájemce je po dobu trvání nájemní smlouvy provozovatelem vozidla ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. a násl. občanského zákoníku.
 1. Nájemce je oprávněn vycestovat s vozidlem z České republiky pouze v rámci států Evropy, a to s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Moldavska, pokud není v dokladu o pojištění vozidla uvedeno jinak. Vycestování do jiných států s vozidlem, než které uvádí čl. VII.3VOP, je zakázáno.
 1. Nájemce je oprávněn využívat asistenčních služeb smluvní pojišťovny pronajímatele, jejíž kontakty jsou uvedeny v předávacím protokole.
 1. Nájemce je povinen o vozidlo a zařízení v něm řádně pečovat v souladu s pokyny výrobce a pronajímatele a provádět jeho běžnou údržbu, včetně výměny oleje po ujetí stanoveného počtu kilometrů a doplňování náplní tak, aby vozidlo a zařízení byly udržovány v provozuschopném stavu.
 1. Nájemce je povinen zajistit vozidlo proti jeho odcizení a proti odcizení zařízení v něm. Nájemce není oprávněn odpojovat obytný přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez hlídání.
 1. Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat veškeré technické a konstrukční parametry vozidla uvedené v osvědčení o technickém průkazu vozidla, v operativním návodu k vozidlu a pokynech pro užívání zařízení umístěných ve vozidle.
 1. Nájemce nesmí provádět na vozidle a na zařízení v něm žádné změny a úpravy (např. polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží jakýchkoli částí apod.).
 1. Nájemce nesmí umožnit užívání vozidla více osobám, než je maximální stanovená obsazenost vozidla,
 1. Nájemce je povinen užívat vozidlo výhradně na pozemních komunikacích, případně v kempech na místech určených pro parkování vozidel. Jízda v terénu je zakázána.
 1. V případě poruchy nebo poškození vozidla, vč. poruchy počítadla kilometrů, v případě živelné události, vniknutí třetí osoby do vozidla, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie, je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele o povaze a rozsahu poruchy nebo poškození, vyplnit pečlivě a úplně záznam o dopravní nehodě, pořídit foto dokumentaci z místa nehody a tento protokol a fotodokumentaci předat při vrácení vozidla. V těchto případech se dále řídí instrukcemi pronajímatele. V případě dopravní nehody zavolá nájemce k dopravní nehodě policii, pokud tak stanoví zákon, nebo mu k tomu dá pronajímatel pokyn.
 1. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozidla ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci.
 1. Nájemce je povinen strpět omezení užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy zařízení v něm bez nároku na slevu z nájemného.
 1. Nájemce neumožní užívat vozidlo třetí osobě, a to s výjimkou osob uvedených v nájemní smlouvě.
 1. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli prohlídku vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání nájmu.
 1. Nájemce bere na vědomí, že maximální rychlost při přejíždění zpomalovacích pásů nebo retardérů s obytným vozidlem je 5km/hod.
 1. Nájemce hradí pokuty za dopravní přestupky spáchané v době trvání nájmu.
 1. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré sankce/pokuty z České Republiky i z jiných států, které se vztahují k době trvání nájemní smlouvy a byly uhrazeny pronajímatelem.
 1. Pokud v průběhu trvání nájemní smlouvy dojde k technické poruše a nájemce bude muset uhradit náklady na opravu zapůjčeného vozidla, bude mu tato částka pronajímatelem refundována v případě, že bude prokazatelně opodstatněná a předem pronajímatelem odsouhlasena.
 1. Nájemce bere na vědomí, že maximální zatížení držáku na kola u obytných vozů je 60kg.
 1. Při použití lékárničky je nájemce povinen zakoupit lékárničku novou a tuto pronajímateli předat společně s vozidlem.
 1. Při použití hasicího přístroje je nájemce povinen zakoupit hasicí přístroj nový a tento pronajímateli předat společně s vozidlem.
 1. Nájemce není oprávněn provozovat s vozidlem výdělečnou činnost.
 1. Nájemce je oprávněn/povinen používat obytné vozidlo pouze k účelu, ke kterému je určeno.
 1. V interiéru vozidel je ZAKÁZÁNO kouřit (včetně elektronických cigaret), používat jakoukoli pyrotechniku, munici, svíčky, prskavky apod.
 1. Zvířatům je vstup do vozidla zakázán po celou dobu trvání nájmu. Nájemce je povinen zajistit, aby se po celou dobu trvání nájmu žádné zvíře do vozidla nedostalo. Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že z důvodu možné alergie následujících nájemců vozidla bude v případě zjištění přítomnosti zvířete ve vozidle následně vozidlo desinfikováno na náklady nájemce.
 1. Nájemce je povinen veškeré zákazy a povinnosti stanovené nájemní smlouvou/VOP dodržovat a plnit a je dále povinen zajistit, aby veškeré zákazy a povinnosti stanovené nájemní smlouvou/VOP dodržovaly také osoby užívající vozidlo spolu s nájemcem nebo kterým nájemce vozidlo umožnil užívat.

Vrácení vozidla

 1. Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec doby nájmu v provozovně pronajímatele v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na pozemních komunikacích, uklizené a vyčištěné, včetně sporáku, lednice, sprchového koutu a chemického WC, lékárničky a hasicího přístroje, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou, návodem výrobce vozidla a pokyny pro užívání zařízení umístěných ve vozidle, jakož i s veškerým dalším vybavením, které od pronajímatele převzal.
 1. Nájemce je povinen před vrácením vozidla vyprázdnit odpadní nádrž a nádrž z WC. V opačném případě je účtován poplatek dle těchto VOP.
 1. Plyn a vodu nájemce nedoplňuje, stejně tak chemické prostředky do WC.
 1. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli obytné vozidlo s plně natankovanou nádrží příslušné PHM.
 1. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech poškozeních a závadách vozidla a zařízení v něm, k nimž došlo v době trvání nájmu.
 1. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli škodu, která na vozidle, na jeho příslušenství a na zařízení v něm vznikla v době trvání nájmu.
 1. Výše náhrady škody odpovídá ceně opravy vozidla vč. souvisejících nákladů v autorizovaném servisu.
 1. V případě poškození nástavby a jejích součástí (exteriér i interiér) je škoda řešena výměnou za nový originální náhradní díl.
 1. Opotřebení vozidla jeho běžným užíváním není škodou.

Sankce

 1. Pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti dle nájemní smlouvy, VOP či povinností stanovených zákonem je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 000,-Kč za každé jednotlivé porušení, a to zejména za porušení povinnosti, dle čl. VII.8 VOP, dle čl. VII.9 VOP, dle čl. VIII.5 VOP (nenahlášení škody na vozidle), není-li dále stanovena jiná smluvní pokuta.
 1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu až do výše 10.000,-Kč za prvých započatých 24hod prodlení a dále pak smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každých dalších započatých 24hod prodlení s vrácením vozidla (tato pokuta se nevztahuje na situace, kdy nájemce není schopen vozidlo vrátit kvůli technické závadě). Prodlení s vrácením vozidla počíná marným uplynutím hodiny sjednané jako konec nájmu.
 1. Pro případ porušení povinnosti nájemce sjednané v čl. VII.14, VII.23, VII.24 VOP (příp.ve spojení s čl. VII.27VOP) je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 1. Pro případ porušení povinnosti nájemce stanovených VOP v čl. (příp. ve spojení s čl. VII.27 VOP)
  • 2 (povinnost řídit vozidlo pouze nájemcem),
  • 25 (povinnost ve vozidle nekouřit atd. dle čl. VII.25),
  • 26 (povinnost nevpustit zvíře do vozidla),

je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

 1. Pro případ porušení povinnosti nájemce stanovených v čl. VII.3 VOP (vycestování mimo státy, na které se vztahuje pojištěné vozidla pronajímatele) je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení (za každý jednotlivý stát či za opakované vjíždění do takového jiného státu). Nájemce je dále povinen zaplatit plnou cenu jakéhokoli poškození vozidla vzniklou na území takového státu, kdy byl výslovně upozorněn a bere na vědomí, že na škody způsobené mimo státy uvedené v čl. VII.3 VOP se žádné pojištění nevztahuje.
 1. Ujednáním smluvní pokuty dle čl. IX.1-5 VOP není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody či poplatky dle VOP. Smluvní pokuty je nájemce povinen zaplatit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda předmětné povinnosti porušil sám, nebo osoba, které nájemce umožnil vozidlo užívat.
 1. Smluvní pokuty dle čl. IX. jsou splatné do 15 dnů od odeslání výzvy k zaplacení na adresu nájemce uvedenou v nájemní smlouvě.

Poučení nájemce

 1. Nájemce uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.
 2. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.
 3. Nájemce, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od nájemní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nájemní smlouva nebyla uzavřena v obvyklých prostorách pronajímatele nebo byla uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku.

Pokud fyzická osoba při rezervaci nebo v nájemní smlouvě uvede své IČ, považuje se za podnikatele, nikoli za spotřebitele.

Zaplacené nájemné bude v případě odstoupení vráceno do 5 pracovní dní od obdržení odstoupení od smlouvy.

V případě, že má být nájem na základě rezervovaného termínu zahájen během této 14denní lhůty (kdy tedy rezervace takového termínu je považována za výslovnou žádost nájemce se započetím s plněním nájemní smlouvy), po zahájení nájmu již od smlouvy odstoupit nelze a nájemce je povinen uhradit sjednané nájemné.

Závěrečná ustanovení

 1. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nájmu obytného vozidla a obytného přívěsu pronajímatele EURO FLEET SERVIS s.r.o., jejich obsahu rozumí a s rozsahem a podmínkami souhlasí.
 2. Nájemce výslovně souhlasí s použitím internetu jako prostředku komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy.
 3. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 01. 05. 2021.